background

NORMA BASE

 • O programu NormaBase

  NormaBase Plus, program za izradu predmjera, predračuna i analizu cijena

  NormaBase Plus je Windows aplikacija, koja je namijenjena: projektantima, izvođačima, inžinjering firmama i investitorima. Program služi za izradu: predmjera, predračuna, tendera, situacija, građevinske knjige, kalkulaciju i analizu cijena. Pored primjene u visokogradnji i niskogradnji, program ima primjenu i u instalaterskim radovima: vodovod, kanalizacija, elektro i mašinske instalacije. Laka izmjena sadržaja postojećih baza, kao i lako kreiranje potpuno novih, daje ovom programu mnogo širu primjenu od predviđene. Ovo je potpuno nov program koji naslijeđuje program NormaBase i donosi veliki napredak u funkcionalnosti, sigurnosti podataka, performansama i sposobnosti razmjene podataka sa drugim aplikacijama. Korištenje novih softverskih tehnologija je rezultiralo mnogobrojnim prednostima kao što su laka upotreba programa, brzo pronalaženje podataka, jednostavno formiranje izvještaja i sloboda korisnika pri pripremi za štampu.

  Osnovne informacije o programu

  • Uz program se isporučuje nova baza normativa i resursa koja sadrži preko 20000 normi: građevinski i zanatski radovi, niskogradnja, vodovod i kanalizacija, elektro radovi, mašinske instalacije i instalacije centralnog grijanja i klimatizacije
  • Pomoću naredbi za kopiranje, brisanje, premiještanje, ubacivanje i editovanje, svi dijelovi baze podataka se mogu lako mijenjati i prilagođavati potrebama korisnika
  • Klasifikacija radne snage je unaprijeđena i zasnovana, ne samo na kvalifikaciji, već i na zanimanju radnika
  • Svi normativi i resursi se nalaze u jednoj bazi podataka što onemogućuje dodjeljivanje iste šifre različitim normativima ili resursima, kao i druge slične i česte greške
  • Izuzetno brzo vizuelno pronalaženje normativa i pozicija, zahvaljujući posebnom obliku razgranate strukture radova tipa stabla
  • Trenutni uvid u sadržaj selektiranog normativa, odnosno pozicije - preview
  • Filter za brzo pronalaženje željenog dijela baze podataka (pretraga po šifri, dijelu šifre, dijelu naziva, sadržaju opisa...)
  • Pomoću alata za eksport i import, omogućena je dvosmjerna veza sa drugim korisnicima ovog programa (razmjena normativa, tipskih pozicija, izvještaja, cijena resursa, itd.)
  • Izvještaj se formira jednostavnim prebacivanjem izabranih pozicija iz baze tipskih pozicija ili starih izvještaja
  • Ako je za gotov predmjer (tender), dobijen u Excell-u ili Word-u, potrebno napraviti analizu cijena, predviđen je mehanizam za konvertovanje i pridruživanje jednog ili više normativa, koji definiraju tehnologiju izvršenja date pozicije (analiza cijena za tuđi predmjer radova)
  • Na nivou baze pozicija, i na nivou izvještaja, moguće je kreiranje proizvoljnog broja cjenovnika u različitim valutama, razmjena cijena između različitih cjenovnika, kao i njihova linearna i procentualna promjena
  • Faktorski troškovi se uračunavaju množenjem koeficijenata koji se nalaze na nivou: izvještaja, vrste radova i samih pozicija
  • Program omogućuje unos svih lokalnih slovnih karaktera (ćiriličnih i latiničnih) kao i specijalnih slovnih karaktera drugih jezika (u skladu sa UNICODE standardom)
  • Format prikaza brojeva usklađen je sa regionalnim lokalnim postavkama operativnog sistema
  • Pri formiranju pozicija predmjera, pored izvrsnog "kalkulatora" za izradu dokaznica, omogućeno je formiranje istih na osnovu crteža iz AutoCad-a
  • Izrazit napredak u korisničkom interfejsu predstavlja unapređenje pripreme izvještaja za štampu koja se ogleda u velikoj slobodi odabira elemenata koji će se naći u izvještaju, kao i u samom dizajnu izvještaja (izboru boja, izgledu tabela, fontova...). Dopušteno je unošenje loga firme, dodavanje naslovnih strana i zaglavlja formiranih u drugim aplikacijama (Word, Excell, Front Page i DreamWeaver i drugih HTML editora)
  • Pored formata programa Normabase Plus, programom su podržani i Excel-ov i Word-ov format, kao i veza sa programskim paketima MS Project i Primavera. Na ovaj način omogućena je dvosmjerna veza i sa saradnicima koji nemaju program Normabase Plus
  • Korisnici stare verzije programa mogu da konvertuju svoje stare baze normativa i pozicija, kao i same izvještaje


Detaljnije: www.radimpex.rs